Aktivitete të Qendrës

Seminar: Programet e BE-se/Kombëtare për standardet dhe grante për gratë sipërmarrëse / About The EU/National programs for standard and the grants for women entrepreneurs

Workshop: Forcim kapacitetesh të OJF të grave / Strengthening capacity of Women NGO

Tryeza e Rrumbullakët - Standardet krijojnë besim, 29 Janar

ROUND TABLE - Standardet krijojnë besim / Standards build trust: Sfidat e biznesit dhe institucioneve publike në procesin e integrimit në BE / Challenges of business and public institutions in the EU integration process

Training: Increase capacity of Women NGO - How to write the project proposal