Shërbime

Shërbimet që ofron shoqata e grave profesioniste afariste e zejtare

1. Sherbimet teknike:
• Teknologjia e re;
• Pajisje e re;
• Zhvillimet e reja te produktit;
• Zbatimi i standarteve nderkombetare (ISO 9001-2000);
• Kontabiliteti • Pajisja me ITC
• Krijimi i bazes se te dhenave
• Rrjetezimi me partnere te tjere ne Europe

2. Trajnimi:
• Plani i biznesit te zhvillimit;
• Palni strategjik marketing zhvillim;
• Lehtesimi i kredise;
• Hulumtimi i tregut;
• Informimi i konsumatorit dhe fushate per Zhvillimin e Arsimit;
• Sistemi i Shperndarjes studim dhe rekomandimet;
• Menaxhimi i sistemeve te zhvillimit
• Zhvillimi I biznesit perms rrjeteve kombetare dhe nderkombetare te biznesit;

3. Panaire:
• Mundesi per panaire kombetare dhe nderkombetare

4. Lobimi me:
• Qeveria Lokale dhe qendrore
• Donatoret
• OJQ-te tjera
• Paketa fiskale, etj.

5. Informimi mujor me ane te Buletinit te SHGPAZ