Aktivitete të Qendrës

Final Round Table - Njohja nga të rinjtë e Programeve BE/Kombëtare për sipërmarrjen dhe pengesat e Grave Sipërmarrëse në të bërit biznes në Shqipëri

Round Table - Njohja nga të rinjtë e Programeve BE/Kombëtare për sipërmarrjen dhe pengesat e Grave Sipërmarrëse në të bërit biznes në Shqipëri

Workshopi për fuqizimin e OJF të grave në Tiranë, 6 Mars 2020

Workshop: Forcim kapacitetesh të OJF të grave / Strengthening capacity of Women NGO

Seminar: Programet e BE-se/Kombëtare për standardet dhe grante për gratë sipërmarrëse / About The EU/National programs for standard and the grants for women entrepreneurs