Materjale

SEECEL

Misioni i SEECEL ishte për zhvillimin sistematik të mësuarit gjatë gjithë jetës, mbi sipërmarrjen si një kompetencë kryesore, dhe në përafrimin e politikave dhe praktikave me ato të BE-së duke forcuar bashkëpunimin strukturor rajonal.

SEECEL u themelua në vitin 2009 në Zagreb, Kroaci, me iniciativën e tetë vendeve të Ballkanit Perëndimor (si Shqipëria, Bosnje dhe Hercegovina, Kroacia, Kosova *, Maqedonia e Veriut, Serbia, Mali i Zi)  dhe Turqia, dhe me mbështetjen e Qeverisë së republikës së Kroacisë, e cila mori rolin kryesor në themelimin e SEECEL. 

SEECEL u financua nga Bashkimi Evropian përmes IPA Multi-Country (instrumentit të ndihmës të para anëtarësimit për Shumë-Vende) dhe nga qeveria Kroate. Vendet anëtare të SEECEL japin kontribute financiare bazuar në parimin e solidaritetit.

SEECEL ka përgatitur kompetencat kyç të të mësuarit për sipërmarrjen që nga niveli i ulët ISCED1 deri në ISCED 5/6 universitete. Në vijim duam t’ju prezantojmë këtë eksperiencë pozitive, në ndihmë të të gjithë mësuesve e profesorëve nga cikli i ulët deri në universitet.

SEECEL me mbështetjen financiare të qeverisë suedeze ka implementuar edhe një program për mbështetjen e grave sipërmarrëse ku janë përgatitur edhe disa dokumente si me poshtë:

SEECEL - Module Trajnimi

SEECEL - Analiza e Nevojave për Trajnime

SEECEL - Indikatorë për Gruan Sipërmarrëse

Disa nga eksperiencat më të mira të rajonit për politikat dhe programet për mbështetjen e grave sipërmarrëse:

Strategjia e Zhvillimit të Gruas Sipërmarrëse2014-2020 në Kroaci  (Strategy of Women Entrepreneurship Development 2014-2020 in Croatia)

Female entrepreneurship in Turkey , Dec 2015