SEECEL

SEECEL

Misioni i SEECEL ishte për zhvillimin sistematik të mësuarit gjatë gjithë jetës, mbi sipërmarrjen si një kompetencë kryesore, dhe në përafrimin e politikave dhe praktikave me ato të BE-së duke forcuar bashkëpunimin strukturor rajonal.

SEECEL u themelua në vitin 2009 në Zagreb, Kroaci, me iniciativën e tetë vendeve të Ballkanit Perëndimor (si Shqipëria, Bosnje dhe Hercegovina, Kroacia, Kosova *, Maqedonia e Veriut, Serbia, Mali i Zi)  dhe Turqia, dhe me mbështetjen e Qeverisë së republikës së Kroacisë, e cila mori rolin kryesor në themelimin e SEECEL. 

SEECEL u financua nga Bashkimi Evropian përmes IPA Multi-Country (instrumentit të ndihmës të para anëtarësimit për Shumë-Vende) dhe nga qeveria Kroate. Vendet anëtare të SEECEL japin kontribute financiare bazuar në parimin e solidaritetit.

SEECEL ka përgatitur kompetencat kyç të të mësuarit për sipërmarrjen që nga niveli i ulët ISCED1 deri në ISCED 5/6 universitete. Në vijim duam t’ju prezantojmë këtë eksperiencë pozitive, në ndihmë të të gjithë mësuesve e profesorëve nga cikli i ulët deri në universitet.

Po çfarë është ISCED?  Standardi Ndërkombëtar  i Klasifikimit për Edukimin (International Standard Classification of Education)  shiko link.

Edukimi i mesëm i përgjithshëm
Edukimi i lartë bachelor apo ekuivalent Universitar
Slider