Aktivitete të Qendrës

Seminar: Programet e BE-se/Kombëtare për standardet dhe grante për gratë sipërmarrëse / About The EU/National programs for standard and the grants for women entrepreneurs

Lezhë, 12 shkurt/ February 12th 2020, ora/ time 11.30-13.30, Meeting Room (Detar Hotel Shëngjin)

Agenda:

1. Fjala e hapjes / Open speech (Mrs. Flutura Xhabija, president of Albanian National, Professional, Businesswomen and Craft ‘Association, SHGPAZ)
2. Pyetësor rreth programeve të BE-së/Kombëtare për mbështetjen e grave sipërmarrëse / Questionnaire about the EU / national programs that support women entrepreneurs.
3. Prezantim i programeve të BE-së/Kombëtare për mbështetjen e grave sipërmarrëse / Presentation the EU/ national programs that support women entrepreneurs (Mrs. Tefta Demeti, expert of Albanian National, Professional, Businesswomen and Crafts’ Association, SHGPAZ)
4. Standardet kombëtare dhe të BE-së në shërbim të biznesit / National and EU standards in the service of business (Ms.Dea Nini, Representative of General Directorate of Standardization)
5. Eksperienca e një sipërmarrëse nga Tirana / The experience of a women entrepreneur (Mrs. Jolanda Kote, owner of “mobile concept” company)
6. Diskutime/ Discusses
7. Konkluzione/ Conclusions

Moderator: Albana Laknori