Aktivitete të Qendrës

Intervistë në televizionin lokal të Fierit, TV Apollonia

Intervista në televizionin lokal të Fierit, TV Apollonia, për prezantimin e projektit "Nxitja e të mësuarit për sipërmarrjen për të rinjtë dhe gratë sipërmarrvse" të financuar nga BE nëpërmjet CFCU.